ASERTIVITA, EMPATIE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Hlavní myšlenka

Uvědomit si komunikační zákonitosti a jejich využití pro život.


Cíle vzdělávání

 • Pochopit chování své i druhých lidí.
 • Umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu své jednání a získat ho na svoji stranu.
 • Získat znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, k zefektivnění komunikace s lidmi.
 • Použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích.
 • Získat vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu.

Obsah programu

Asertivní komunikace

Čtyři druhy jednání

 • agresivita,
 • pasivita,
 • manipulace,
 • asertivita.

Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí bránit

Podstata a přínos asertivity

 • Sebedůvěra a sebeúcta jako základní předpoklad pro asertivní jednání.
 • Asertivní techniky a jejich využití v praxi.
 • Asertivní pochvala, asertivní kritika.

Asertivní techniky – jak se prosadit

 • Práce s hlasem.
 • Technika Základní myšlenka (silná a slabá slova, pasivní a negativní formulace).
 • Technika Empatie (jak zachovat neutrální postoj s ohledem na moji roli ve firmě).
 • Technika Aktivní naslouchání.
 • Jak efektivně předávat informace.
 • Jak vyjádřit nesouhlas – jak říci NE.

Empatie

 • Definice, poznání principů empatie.
 • Vývoj empatie.
 • Mezilidské zdroje (genetické, specifické, morální a osobní) a jejich využití v empatii.
 • Využití smyslů (rozdíly při telefonickém a osobním kontaktu), myšlení, zkušeností a dovedností.
 • Pasivní a aktivní empatie.

Definice konfliktu, aspekty konfliktu a postoj ke konfliktu

Zdroje konfliktů

 • Jak předcházet nedorozumění a konfliktům,
 • Analýza silového pole, technika překonávání konfliktu,
 • Pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuze, sebeovládání, praktický trénink

Prevence konfliktu

Křivka konfliktu, její fáze a jak s nimi zacházet

Styly řešení konfliktních situací

 • Únik,
 • ústup,
 • útok,
 • kompromis,
 • dohoda.

Komunikační dovednosti pro zvládání konfliktů

 • Techniky řešení konfliktů
 • Jak správně odmítat – pozitivní nesouhlas
 • Jak reagovat na manipulativní jednání
 • Vnitřní a vnější konflikty
 • Dlouhodobé a krátkodobé konflikty, problémy řešitelné a neřešitelné
 • Typy konfliktů, vývoj konfliktu
 • Styly řešení konfliktu
 • Pozice a zájmy
 • Jak předcházet konfliktům

Formy a metody

 • Krátký výklad
 • Řízená diskuse
 • Zpětná vazba
 • Cvičení
 • Trénink a nácvik technik
 • Řešení typických konfliktních situací dle zadání účastníků

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.