Leadership v praxi a zpětná vazba

 

Cíl programu

 

 • Budete vědět, jak můžete rozvíjet svůj autentický styl vedení pracovníků v souladu s hodnotami vaší organizace.
 • Budete znát techniky prakticky využitelné k rozvoji sebe sama, k uvědomování si druhých a jejich vedení.
 • Budete mít definované oblasti rozvoje, vytvoříte si plán, který vám v praxi pomůže využít svůj potenciál tak, abyste dosahovali svých cílů.
 • Uvědomit si důležitost efektivní motivace svých podřízených.
 • Seznámení se zpětnou vazbou jako nástrojem leadershipu.
 • Poznání různých metod předávání zpětné vazby včetně jejich praktické aplikace.
 • Představení prostoru pro zpětnou vazbu v různých modelech řízení a vedení.

 


 

Návrh programu

 

„Leadership“, jak uvést teorie do života

 

 • Kdo je to „leader“ a jaké jsou jeho klíčové kvality?
 • Schopnost vést druhé začíná u sebe sama, role a poslání lídra.

 

Od vize a hodnot k cílům a výsledkům

 

 • Jak můžete ovlivňovat a rozvíjet firemní kulturu?
 • Jak můžete vyjadřovat firemní a své osobní hodnoty v denních činnostech?

 

Styly vedení

 

 • Jak si vytváříte a jak rozvíjíte svůj osobitý styl?
 • Jaký máte vliv na druhé a jaký můžete mít?
 • Čím si je můžete získat a přesvědčit je?

 

Optimální výkon

 

 • Jak můžete rozvíjet potenciál pracovníků, jak můžete udržovat či zvyšovat jejich motivaci? Co můžete dělat pro to, aby lidé cítili odpovědnost za svůj výkon?

 

Řízení změny

 

 • Jak můžete provést organizační změny a zabezpečit motivaci pracovníků?

 

Rozhodovací procesy

 

 • Jaká jsou specifika rozhodování, jak můžete postupovat a jaké může mít vaše jednání vliv na motivaci a rozvoj pracovníků, které vedete.

 

Rozvoj osobnostních vlastností

 

 • Zmapujete si své silné a slabé stránky a vytvoříte si plán rozvoje.

 

Motivace a stimulace podřízených

 

 • Přístupy k práci
 • Motivační prostředky – hmotná a nehmotná odměna.
 • Komunikace jako manažerský nástroj pro motivaci.
 • Poskytování efektivní zpětné vazby – pozitivní (pochvala) nebo negativní (kritika).

 

Motivace spolupracovníků a podřízených při plnění úkolů

 

 • Motivační faktory a jakých chyb se v motivaci vyvarovat.

 

Kontrola a hodnocení úkolů a výkonu pracovníků

 

 • Poskytování kritiky a pochvaly.
 • Podávání a přijímání zpětné vazby.

 

Zpětná vazba

 

 • Základní seznámení s modelem komunikace a smyslem zpětné vazby.
 • Proces učení a zpětná vazba.
 • Představení zásad a podmínek pro podávání efektivní zpětné vazby a uvědomění si nejčastějších chyb.
 • Pochvala versus ocenění, zpětná vazba versus manipulace.
 • Vnímání druhých a percepční chyby.
 • Brainstorming náročných situací a praktická aplikace výše uvedených modelů a nástrojů prostřednictvím metody hraní rolí.

 

Formy a metody

 

 • Řízená diskuse.
 • Práce ve skupině.
 • Rozbor konkrétních situací z praxe.
 • Modelové situace.
 • Brainstorming.

 

Cena kurzu

 

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

 

Cena obsahuje

 

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení v rozsahu:
  • Teplé a studené nápoje po celý den (káva, čaj, nealkoholické nápoje)
  • Dopoledne – sladké pečivo
  • Odpoledne - ovoce

 

Časový harmonogram

 

 • 9:00 - 16:00h
 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

 

 


CzechoEduca s.r.o. (2020) všechna práva vyhrazena