METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Základní metody vzdělávání

Jedním z nejdůležitějších aspektů pro efektivní výuku dospělých je správná volba formy a metody vzdělávání dospělých. K podstatným faktorům ovlivňujících vhodnost volby by měla také patřit znalost vnímání informací vzdělávaného, jejich pochopení a zapamatování si.

Metody vzdělávání na pracovišti (on-the-job)

 • Instruktáž
 • Asistování
 • Práce na projektu (pověření úkolem)
 • Rotace práce (střídání pracovních úkolů či cross training)
 • Coaching – přímo dáno nadřízeným – vztah k podřízenému (zadávání mu úkolů formou samovzdělávání)
 • Mentoring – pracovník, který se samovzdělává, si volí sám toho, kdo mu bude dávat ty úkoly (kým bude vzděláván)
 • Counselling – je to o komunikaci dvou stejně nebo různě hierarchicky postavených jedinců o nějakém problému většinou se jedná o technické profese u těchto tří metod

Metody vzdělávání mimo pracoviště

 • Přednáška
 • Semináře a přednášky
 • Demonstrování (názorné či praktické vyučování)
 • Workshop
 • Brainstrorming a brainwriting
 • Simulace – vytváří se možné situace a chce se po účastnících, aby tuto situaci řešili
 • Hraní rolí (manažerské hry) – mají za úkol řešit fiktivní problémy a naučit manažery určitým sociálním postupům, pravidlům a chováním.
 • Assessment centre (development centr, diagnosticko-výcvikový program)
 • Outdoor training (adventure education, vzdělávání hrou či vzdělávání pohybovými aktivitami) – většinou se učí pracovat v kolektivu (v nějakých extrémních podmínkách)

Metody vzdělávání na rozhraní mezi pracovištěm a mimo pracoviště

 • Pracovní porada
 • Samostudium a distanční vzdělávání
 • Počítačové a on-line vzdělávání
 • Podnikové poradenství = např. i psychologické, právní poradny apod.
 • Action learning (učení se akcí)
 • Trainee programs (programy odborné přípravy nadějných zaměstnanců)

Formy

 • Diskuse -> kladení otázek –> odpovědi –> shrnutí
 • Teoretický výklad
 • Práce ve skupinách, práce ve dvojicích či trojicích
 • Hraní rolí, řešení případových a modelových studií
 • Účastníci vždy obdrží zpětnou vazbu od lektora a kolegů
 • Individuální a skupinové hry
 • Videotréninky, práce s fotomateriály (fotografie)
 • Brainstorming a práce s klíčovými myšlenkami
 • Skupinové řešení problémů a prezentace před skupinou
 • Nepsychologické testy
 • „Learning by doing“, Rozvojové úkoly a Individuální práce lektora s posluchači
 • Řešení konkrétních případů z praxe (dle zadání klienta), vytváření vlastních postupů, event. procesů, jejich prosazování v rámci firmy, stanovení úkolu, odpovědnosti, termínů atd.

Pro učení a vzdělávání dospělých v plné míře platí: Slyším a zapomenu, vidím a vzpomenu si, jednám a osvojím si. Je proto nutné znát, nakolik a z čeho jsme schopni si zprostředkované informace zapamatovat.