VEDENÍ TÝMŮ, MOTIVACE, ODMĚŇOVÁNÍ

Cíle vzdělávání

 • Umožnit účastníkům sebereflexi na jejich silné stránky a oblast rozvoje z hlediska manažerského přístupu k podřízeným, schopnost zvolit vhodnou strategii dle typu situace a typu podřízeného.
 • Poskytnout účastníkům teoretický základ z oblasti manažerských dovedností.
 • Analyzovat s účastníky jejich primární styl vedení a řízení podřízených.
 • Naučit účastníky správně zadávat a delegovat úkoly svým podřízeným.
 • Na modelových situacích vyzkoušet kritiku a pochvalu.
 • Nabídnout účastníkům možnosti řešení komunikačně obtížných situací a konfliktů.
 • Seznámit účastníky se základními variantami a možnostmi odměňování.

Obsah programu

Role manažera, charakteristiky dobrého manažera

Role vedoucího/manažera

 • Profesionální role a osobnost vedoucího – co vše zahrnuje.
 • Vedoucí jako vůdce svého týmu, jednotlivců.
 • Manažerská kvalifikace.

Styly řízení, autorita a její uplatňování

 • Charakteristika jednotlivých stylů řízení (delegování, přikazování, podporování, koučování) – význam a jejich použití v praxi.
 • situační řízení – nový trend ve vedení a řízení lidí.
 • Co posiluje a co snižuje autoritu.
 • Dotazník stylů řízení – jakým nejčastějším stylem vedu své podřízené, který styl nejméně využívám, což vede k menší efektivitě ve vedení a řízení lidí.

Delegování úkolů

 • Výhody a bariéry delegování.
 • Co delegovat, co nedelegovat.
 • Výběr vhodného pracovníka pro delegování a konkrétní delegovaný úkol,
 • Rizika delegování.
 • Metodika efektivního delegování – vypracování metodiky delegování jednoho úkolu na vytipovaného podřízeného z praxe účastníků.

Styly vedení a motivace stylem vedení

Zpětná vazba

 • Jako základ komunikace a motivace.

Vedení obchodních týmů

 • Hmotná a nehmotná motivace.
 • riziko vzniku problémů se sladěním pracovního a rodinného života.

Předávání informací různým typům lidí

Jak inspirovat, motivovat a pomáhat podřízeným s cílem maximálního využití potenciálu

Komunikace s podřízenými

 • Neverbální komunikace (řeč těla).
 • Základní projevy neverbální komunikace.
 • Předávání informací tak, aby výsledek byl stoprocentní.
 • Zadávání úkolů, jejich kontrola, vyhodnocení.
 • Komunikační dovednost
 • Aktivní naslouchání, zpětná vazba.
 • Ověřování, základní myšlenka.
 • Empatie
 • Efektivní kritika – co je a není efektivní kritika, jak ji podat tak, aby byla motivační.
 • Efektivní pochvala – základní manažerský nástroj pro vedení a motivaci lidí.

Motivace a stimulace zaměstnanců

 • Motiv a stimul, zdroje motivace.
 • Jaké motivační faktory mohu využít ve společnosti JLV.
 • Členění potřeb, Hierarchický systém potřeb podle Maslowa.
 • Motivace a výkon.
 • Hlavní prostředky stimulace zaměstnanců (jaké lidi řídím – motivuji – co je motivuje).
 • Význam nehmotné motivace (stimulace) se zvláštním důrazem na pochvalu.

Formy a metody

 • Řízená diskuse.
 • Práce ve skupině.
 • Rozbor konkrétních situací z praxe.
 • Modelové situace.
 • Zpětná vazba.

Cena kurzu

 • 9.950,- Kč + DPH / 1 účastník z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Platba zálohovou fakturou před konáním kurzu nebo v hotovosti před zahájením kurzu.

Cena obsahuje

 • Přípravu a realizaci výuky
 • Podpůrné výukové materiály
 • Vydání osvědčení o absolvování kurzu
 • Stravování a pitný režim účastníků po dobu konání školení

Časový harmonogram

 • 9:00 – 16:00h
 • Trénink je koncipován jako dvoudenní
 • Termín realizace není aktuálně stanoven, v případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.